Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza SOMFY Sp. z o.o., która świadczy usługi informacyjne drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 

IV. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

 1. Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, klientów, kontrahentów oraz inne osoby, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji zakupu i sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych jest SOMFY Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-228), ul.  Marywilska 34, dalej zwanym Administratorem.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS.
 4. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  1. Możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem
  2. Realizacja transakcji zakupu i sprzedaży
  3. Realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny.
  4. Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości;
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 7. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 8. Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), będą usuwane zgodnie z polityką retencji danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO
 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.
 

V. Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia

 1. SOMFY Sp. z o.o. nie udziela drogą elektroniczną/ telefoniczną informacji mogących zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby: SOMFY Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03- 228 Warszawa.
 3. Wszelkie zapytania będą podlegać odpowiedniej weryfikacji. Odpowiedź zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany na zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Regulamin serwisu

Regulamin portalu internetowego Somfy Biznes www.somfybiznes.pl – Warszawa, dnia 07 lutego 2019 roku

I. Postanowienia Ogólne

 1. Portal internetowy Somfy Biznes (dalej: Somfy Biznes) jest udostępniany przez Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222 (dalej: Somfy).
 2. Somfy Biznes działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie portalu internetowego Somfy Biznes (dalej: Regulamin).
 3. Somfy Biznes obejmuje udostępniane strony internetowe, funkcje interaktywne i oddzielne serwisy działające w domenie internetowej www.somfybiznes.pl i jej subdomenach.
 4. Częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności Somfy Biznes.
 5. W przypadku istnienia innych dokumentów określających regulamin korzystania ze stron internetowych lub funkcji interaktywnych, postanowienia tych dokumentów są uważane za postanowienia szczególne do postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Somfy Biznes, w szczególności z treści dostępnych w Somfy Biznes po zalogowaniu się, użytkownicy i odwiedzający są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Somfy Biznes użytkownik / odwiedzający oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Inne serwisy internetowe lub strony internetowe udostępnianie przez Somfy, nie będące częścią Somfy Biznes posiadają odmienne regulaminy oraz polityki prywatności i nie są objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

II. Definicje

 1. Somfy– Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222, REGON: 012152309.
 2. Somfy Biznes– platforma internetowa składająca się ze stron internetowych, funkcji interaktywnych i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Somfy Spółka z o.o. i dostępna pod adresem www.somfybiznes.pl.
 3. Konto Somfy Biznes– grupa danych przypisanych konkretnemu użytkownikowi, składająca się w szczególności z:
  1. danych identyfikacyjnych użytkownika: „loginu" i „hasła";
  2. uprawnień do korzystania z poszczególnych stron internetowych Somfy Biznes;
  3. informacji podanych przez użytkownika we wszelkich formularzach, funkcjach interaktywnych i innych narzędziach internetowych dostępnych w Somfy Biznes;
 4. Użytkownik– każda osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca przydzielone przez Somfy Konto Somfy Biznes.
 5. Odwiedzający– każdy podmiot odwiedzający stronę główną Somfy Biznes pod adresem www.somfybiznes.pl, nie będący Użytkownikiem.
 6. Usługi– bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Somfy na rzecz Użytkowników dostępne w Somfy Biznes, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Somfy, podmioty współpracujące z Somfy lub Użytkowników,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Somfy Biznes funkcji interaktywnych i innych mechanizmów informatycznych.
 7. Polityka Prywatności Somfy Biznes- dokument będący częścią Regulaminu, określający zasady, sposób i cel gromadzenia informacji przez Somfy, wprowadzanych i udostępnianych przez Użytkowników i Odwiedzających na stronach internetowych Somfy Biznes.
 

III. Warunki i zasady korzystania z Somfy Biznes

 1. Korzystanie przez Użytkowników i Odwiedzających z Somfy Biznes jest bezpłatne.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne.
 3. Konto Somfy Biznes może zostać udostępnione osobie prawnej lub osobie fizycznej tylko na podstawie lub w związku z zawartą umową cywilnoprawną z Somfy Sp. z o.o. lub podmiotami współpracującymi z Somfy, bądź przez skierowanie zaproszenia przez Somfy.
 4. Somfy zastrzega sobie prawo stworzenia, udostępnienia, bądź odmowy stworzenia / udostępnienia Konta Somfy Biznes na podstawie własnych kryteriów.
 5. W ramach Somfy Biznes Użytkownik może w szczególności korzystać z następujących Usług, opisanych w dalszej części Regulaminu:
  1. Aktualności,
  2. Wizytówki,
  3. Wyszukiwarki Produktów,
  4. Katalogu Marketingowego,
  5. Szkoleń,
  6. Do pobrania
 6. Do zawarcia pomiędzy Somfy a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Somfy Biznes w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Somfy Biznes.
 7. Somfy zastrzega sobie wyłączne prawo prezentowania w Somfy Biznes treści, materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyników przeprowadzonych badań oraz wszelkich innych przekazów według własnego uznania.
 8. Somfy nie gwarantuje ciągłości świadczenia Usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług według własnego uznania w każdym czasie.
 9. Wszelkie inne usługi dostępne w Somfy Biznes jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, o ile nie zostały opisane poniżej, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.
 

IV. Warunki i zasady korzystania z poszczególnych Usług Somfy Biznes

1. Aktualności 1.1. Usługa Aktualności polega na udostępnianiu przez Somfy w wydzielonej do tego celu części strony internetowej, treści, materiałów informacyjnych, promocyjnych, wyników badań oraz wszelkich innych przekazów dotyczących działalności Somfy. 1.2. Materiały określone w punkcie 1.1 powyżej są udostępnianie Użytkownikowi do wglądu na podstawie przydzielonych do Konta Somfy Biznes Użytkownika uprawnień. 1.3. Somfy ma wyłączne prawo decydowania, które z udostępnianych materiałów będą dostępne dla konkretnych Użytkowników. 1.4. Udostępniane materiały są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników posiadających właściwe uprawnienia. Przekazywanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób lub informowanie osób trzecich o treści tych materiałów przez Użytkowników, o ile nie zaznaczono inaczej, jest zabronione. 1.5. Somfy dokłada wszelkich starań, aby udostępniane materiały były wolne od błędów.   2. Wizytówka 2.1. Usługa Wizytówka polega na prezentacji stworzonej przez Użytkownika, na podstawie wprowadzonych przez niego informacji w odpowiednim formularzu, wizytówki Użytkownika. 2.2. Wprowadzenie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. 2.3. Użytkownik decydując się na wprowadzenie danych jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 2.4. Tryb, zasady oraz cel gromadzenia danych przez Somfy, w związku z stworzeniem wizytówki przez Użytkownika jest określony w Polityce Prywatności Somfy Biznes. 2.5. Zaakceptowana przez Somfy wizytówka Użytkownika jest udostępniana w Somfy Biznes innym Użytkownikom oraz Odwiedzającym na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 2.6. Somfy zastrzega sobie prawo odrzucenia stworzonej przez Użytkownika propozycji wizytówki. 2.7. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Somfy informacji zawartych w wizytówce innym Użytkownikom, Odwiedzającym, a także podmiotom współpracującym z Somfy. 2.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje wprowadzone podczas tworzenia wizytówki, w szczególności za zamieszczone zdjęcia, oznaczenia, grafiki, znaki towarowe i jakiekolwiek inne materiały podlegające ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa. 2.9. Somfy zastrzega sobie prawo prezentowania wizytówki Użytkownika wszystkim lub określonym grupom Użytkowników / Odwiedzających / podmiotów współpracujących z Somfy według własnego uznania. 2.10.      Somfy zastrzega sobie prawo zaprzestania prezentowania wizytówki Użytkownika i / lub usunięcia wszelkich wprowadzonych przez użytkownika danych podczas tworzenia wizytówki.   3. Wyszukiwarki Produktów 3.1. Usługa Wyszukiwarka Produktów polega na udostępnianiu Użytkownikowi informacji, na podstawie wprowadzonego przez niego zapytania w odpowiednim formularzu, informacji o produktach związanych z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych. 3.2. Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 3.3. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. 3.4. Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Wyszukiwarce Produktów były aktualne. 3.5. Somfy zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji niektórych lub wszystkich produktów wybranym Użytkownikom. 3.6. Informacje dotyczące niektórych lub wszystkich produktów mogą być niedostępne dla Użytkowników nie posiadających właściwych uprawnień, przydzielonych do Konta Somfy. 3.7. Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Wyszukiwarce Produktów, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 3.8. Użytkownik wykorzystuje przedstawione mu informacje w Wyszukiwarce Produktów, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej. 3.9. Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Wyszukiwarce Produktów powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail pod adresem marketing_pl@somfy.com 3.10.      Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Wyszukiwarce Somfy oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.   4. Katalog Marketingowy 4.1. Usługa Katalog Marketingowy polega na udostępnieniu Użytkownikowi katalogu produktów marketingowych zawierającego prezentację poszczególnych produktów marketingowych kierowaną do Użytkowników Somfy Biznes. 4.2. Prezentacja zawiera w szczególności proponowaną cenę netto produktu, krótki opis produktu oraz grafikę prezentującą przybliżony wygląd produktu. 4.3. Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 4.4. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. 4.5. W zależności od posiadanych uprawnień Konta Somfy Biznes, Użytkownik może być informowany przez Somfy o możliwych zniżkach 4.6. Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Katalogu Marketingowym były aktualne. 4.7. Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Katalogu Marketingowym, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 4.8. Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Katalogu Marketingowym powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail na adres marketing_pl@somfy.com 4.9. Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Katalogu Marketingowym oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są one dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.   5. Szkolenia 5.1.  Usługa Szkolenia polega na udostępnieniu Użytkownikowi listy szkoleń prowadzonych przez Somfy oraz szkoleń organizowanych przez Somfy, prowadzonych przez uprawnione podmioty trzecie. 5.2.  Informacje szczegółowe dotyczące przeprowadzanych lub organizowanych szkoleń są określane przez Somfy i udostępniane na stronie internetowej Somfy Biznes lub poprzez kontakt z Somfy za pomocą e-mail pod adresem techniczny@somfy.com 5.3.  Prezentowana lista szkoleń ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 5.4.  Somfy zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia lub organizowania wszystkich lub niektórych szkoleń według własnego uznania. 5.5.  Użytkownik pragnący wziąć udział w szkoleniu powinien zgłosić swoją prośbę za pomocą e-mail na adres techniczny@somfy.com 5.6.  Somfy poinformuje użytkownika zgłaszającego chęć wzięcia udziału szkolenia o warunkach i zasadach dotyczących wybranego szkolenia. 5.7.  Szkolenia prowadzone przez Somfy są bezpłatne. 5.8.  Szkolenia organizowane przez Somfy, a prowadzone przez uprawnione podmioty trzecie, mogą być związane z obowiązkiem poniesienia opłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w przypadku wyboru takiego szkolenia. 5.9.  Somfy nie odpowiada za jakość szkoleń prowadzonych przez podmioty trzecie.   6. Do pobrania 6.1.  Usługa Do pobrania polega na udostępnieniu Użytkownikowi plików zawierających materiały związane z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych. 6.2.  Usługa Do pobrania daje użytkownikowi możliwość ściągnięcia wybranych plików na własne urządzenie elektroniczne, pozwalające na zapis informacji. 6.3.  Udostępniane pliki w usłudze Do pobrania są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników i mają charakter informacyjny. 6.4.  Użytkownik wykorzystuje informacje udostępnione w plikach, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej. 6.5.  Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w udostępnianych plikach były aktualne i zgodne z dostępną Somfy wiedzą. 6.6.  Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych lub elementów podlegających ochronie prawnej, zawartych w udostępnianych plikach w usłudze Do pobrania, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione. 6.7.  Somfy zastrzega sobie prawo selekcji udostępnianych Użytkownikowi plików w usłudze Do pobrania w zależności od posiadanych przez niego uprawnień, przypisanych do jego Konta Somfy Biznes. 6.8.  Somfy zastrzega sobie prawo dodawania, usuwania, zmiany treści udostępnianych plików bez informowania o tym Użytkownika. 6.9.  Somfy dba o przestrzeganie praw do własności intelektualnej. Każdy z Użytkowników w przypadku stwierdzenia naruszania praw jakichkolwiek podmiotów do udostępnianych przez Somfy treści jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Somfy za pomocą e-mail pod adresem marketing_pl@somfy.com.  

V. Własność intelektualna

 1. Somfy Biznes oraz wszelkie treści w nim zawarte, w tym, znaki towarowe, bazy danych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do znaków towarowych, oznaczeń, grafik, motywów wyróżniających oraz baz danych udostępnionych w Somfy Biznes przysługują Somfy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Somfy prezentuje w Somfy Biznes, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z treści lub baz danych udostępnionych w Somfy Biznes Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Somfy Biznes lub jego części lub treści zamieszczonych w Somfy Biznes lub ich części, bez uprzedniej zgody Somfy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, bez uprzedniej zgody Somfy.
 5. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Somfy Biznes Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe treści są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby treści mogły być udostępniane w Somfy Biznes i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma zamieszczonych przez niego treści nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
 

VI. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Korzystając z Somfy Biznes, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik bez wyraźnej zgody Somfy nie może udostępniać jego Konta Somfy Biznes osobom trzecim.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Somfy Biznes w sposób bezprawny, w szczególności w sposób działający na szkodę Somfy i podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Somfy jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Somfy Biznes lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:
 6. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w związku z korzystaniem z Somfy Biznes, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu,
 7. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Somfy, podmiotów współpracujących z Somfy lub innych Użytkowników lub innych osób związanych z Somfy,
 8. w momencie zaprzestania współpracy z Użytkownikiem,
 9. w pozostałych przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 

VII. Odpowiedzialność Somfy

 1. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Somfy Biznes, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu funkcji i usług udostępnianych Użytkownikom w Somfy Biznes,
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 1. Somfy nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Somfy Biznes w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 2. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Somfy.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich użytkowników i odwiedzających Somfy Biznes, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce każdej strony internetowej będącej częścią Somfy Biznes.
 3. Wszelkie uwagi w zakresie Regulaminu należy kierować listownie na adres siedziby Somfy, bądź za pomocą e-mail na adres marketing_pl@somfy.com
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 5. Somfy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Somfy Biznes w każdym czasie, informując o tym użytkowników na głównej stronie Somfy Biznes w sekcji Aktualności.
 6. Wszystkie zmiany Regulaminu Somfy Biznes będą obowiązywały od momentu opublikowania w Somfy Biznes.
 7. Użytkownik korzystając w dalszym ciągu z Somfy Biznes po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu Somfy Biznes potwierdza wyrażoną wcześniej zgodę, co do jego postanowień.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Somfy Biznes.
Ostatnia aktualizacja: 07 lutego 2019 roku