Regulamin serwisu

 

Regulamin portalu internetowego Somfy Biznes
www.somfybiznes.pl – Warszawa, dnia 30 lipca 2012 roku

I. Postanowienia Ogólne

 1. Portal internetowy Somfy Biznes (dalej: Somfy Biznes) jest udostępniany przez Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34 J, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222 (dalej: Somfy).
 2. Somfy Biznes działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie portalu internetowego Somfy Biznes (dalej: Regulamin).
 3. Somfy Biznes obejmuje udostępniane strony internetowe, funkcje interaktywne i oddzielne serwisy działające w domenie internetowej www.somfybiznes.pl i jej subdomenach.
 4. Częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności Somfy Biznes.
 5. W przypadku istnienia innych dokumentów określających regulamin korzystania z stron internetowych lub funkcji interaktywnych, postanowienia tych dokumentów są uważane za postanowienia szczególne do postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Somfy Biznes, w szczególności z treści dostępnych w Somfy Biznes po zalogowaniu się, użytkownicy i odwiedzający są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Somfy Biznes użytkownik / odwiedzający oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Inne serwisy internetowe lub strony internetowe udostępnianie przez Somfy, nie będące częścią Somfy Biznes posiadają odmienne regulaminy oraz polityki prywatności i nie są objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

II. Definicje

 1. Somfy– Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34 J, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533, posługująca NIP: 113-07-89-222, REGON: 012152309.
 2. Somfy Biznes– platforma internetowa składająca się ze stron internetowych, funkcji interaktywnych i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Somfy Spółka z o.o. i dostępna pod adresem www.somfybiznes.pl.
 3. Konto Somfy Biznes– grupa danych przypisanych konkretnemu użytkownikowi, składająca się w szczególności z:
  1. danych identyfikacyjnych użytkownika: „loginu" i „hasła";
  2. uprawnień do korzystania z poszczególnych stron internetowych Somfy Biznes;
  3. informacji podanych przez użytkownika we wszelkich formularzach, funkcjach interaktywnych i innych narzędziach internetowych dostępnych w Somfy Biznes;
 4. Użytkownik– każda osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca przydzielone przez Somfy Konto Somfy Biznes.
 5. Odwiedzający– każdy podmiot odwiedzająca stronę główną Somfy Biznes pod adresem www.somfybiznes.pl, nie będący Użytkownikiem.
 6. Usługi– bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Somfy na rzecz Użytkowników dostępne w Somfy Biznes, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Somfy, podmioty współpracujące z Somfy lub Użytkowników,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Somfy Biznes funkcji interaktywnych i innych mechanizmów informatycznych.
 7. Polityka Prywatności Somfy Biznes- dokument będący częścią Regulaminu, określający zasady, sposób i cel gromadzenia informacji przez Somfy, wprowadzanych i udostępnianych przez Użytkowników i Odwiedzających na stronach internetowych Somfy Biznes.

 

III. Warunki i zasady korzystania z Somfy Biznes

 1. Korzystanie przez Użytkowników i Odwiedzających z Somfy Biznes jest bezpłatne.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne.
 3. Konto Somfy Biznes może zostać udostępnione osobie prawnej lub osobie fizycznej tylko na podstawie lub w związku z zawartą umową cywilnoprawną z Somfy Sp. z o.o. lub podmiotami współpracującymi z Somfy, bądź przez skierowanie zaproszenia przez Somfy.
 4. Somfy zastrzega sobie prawo stworzenia, udostępnienia, bądź odmowy stworzenia / udostępnienia Konta Somfy Biznes na podstawie własnych kryteriów.
 5. W ramach Somfy Biznes Użytkownik może w szczególności korzystać z następujących Usług, opisanych w dalszej części Regulaminu:
  1. Aktualności,
  2. Wizytówki,
  3. Wyszukiwarki Produktów,
  4. Katalogu Marketingowego,
  5. Szkoleń,
  6. Do pobrania
 6. Do zawarcia pomiędzy Somfy a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Somfy Biznes w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Somfy Biznes dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Somfy Biznes.
 7. Somfy zastrzega sobie wyłączne prawo prezentowania w Somfy Biznes treści, materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyników przeprowadzonych badań oraz wszelkich innych przekazów według własnego uznania.
 8. Somfy nie gwarantuje ciągłości świadczenia Usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług według własnego uznania w każdym czasie.
 9. Wszelkie inne usługi dostępne w Somfy Biznes jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, o ile nie zostały opisane poniżej, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.

 

IV. Warunki i zasady korzystania z poszczególnych Usług Somfy Biznes

1.    Aktualności

1.1.        Usługa Aktualności polega na udostępnianiu przez Somfy w wydzielonej do tego celu części strony internetowej, treści, materiałów informacyjnych, promocyjnych, wyników badań oraz wszelkich innych przekazów dotyczących działalności Somfy.

1.2.        Materiały określone w punkcie 1.1 powyżej są udostępnianie Użytkownikowi do wglądu na podstawie przydzielonych do Konta Somfy Biznes Użytkownika uprawnień.

1.3.        Somfy ma wyłączne prawo decydowania, które z udostępnianych materiałów będą dostępne dla konkretnych Użytkowników.

1.4.        Udostępniane materiały są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników posiadających właściwe uprawnienia. Przekazywanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób lub informowanie osób trzecich o treści tych materiałów przez Użytkowników, o ile nie zaznaczono inaczej, jest zabronione.

1.5.        Somfy dokłada wszelkich starań, aby udostępniane materiały były wolne od błędów.

 

2.    Wizytówka

2.1.        Usługa Wizytówka polega na prezentacji stworzonej przez Użytkownika, na podstawie wprowadzonych przez niego informacji w odpowiednim formularzu, wizytówki Użytkownika.

2.2.        Wprowadzenie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2.3.        Użytkownik decydując się na wprowadzenie danych jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.4.        Tryb, zasady oraz cel gromadzenia danych przez Somfy, w związku z stworzeniem wizytówki przez Użytkownika jest określony w Polityce Prywatności Somfy Biznes.

2.5.        Zaakceptowana przez Somfy wizytówka Użytkownika jest udostępniana w Somfy Biznes innym Użytkownikom oraz Odwiedzającym na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

2.6.        Somfy zastrzega sobie prawo odrzucenia stworzonej przez Użytkownika propozycji wizytówki.

2.7.        Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Somfy informacji zawartych w wizytówce innym Użytkownikom, Odwiedzającym, a także podmiotom współpracującym z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.

2.8.        Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje wprowadzone podczas tworzenia wizytówki, w szczególności za zamieszczone zdjęcia, oznaczenia, grafiki, znaki towarowe i jakiekolwiek inne materiały podlegające ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa.

2.9.        Somfy zastrzega sobie prawo prezentowania wizytówki Użytkownika wszystkim lub określonym grupom Użytkowników / Odwiedzających / podmiotów współpracujących z Somfy według własnego uznania.

2.10.      Somfy zastrzega sobie prawo zaprzestania prezentowania wizytówki Użytkownika i / lub usunięcia wszelkich wprowadzonych przez użytkownika danych podczas tworzenia wizytówki.

 

3.    Wyszukiwarki Produktów

3.1.        Usługa Wyszukiwarka Produktów polega na udostępnianiu Użytkownikowi informacji, na podstawie wprowadzonego przez niego zapytania w odpowiednim formularzu, informacji o produktach związanych z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.

3.2.        Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

3.3.        Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii.

3.4.        Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Wyszukiwarce Produktów były aktualne.

3.5.        Somfy zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji niektórych lub wszystkich produktów wybranym Użytkownikom.

3.6.        Informacje dotyczące niektórych lub wszystkich produktów mogą być niedostępne dla Użytkowników nie posiadających właściwych uprawnień, przydzielonych do Konta Somfy.

3.7.        Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Wyszukiwarce Produktów, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione.

3.8.        Użytkownik wykorzystuje przedstawione mu informacje w Wyszukiwarce Produktów, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej.

3.9.        Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Wyszukiwarce Produktów powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail pod adresem biuro@somfy.pl

3.10.      Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Wyszukiwarce Somfy oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.

 

4.    Katalog Marketingowy

4.1.        Usługa Katalog Marketingowy polega na udostępnieniu Użytkownikowi katalogu produktów marketingowych zawierającego prezentację poszczególnych produktów marketingowych kierowaną do Użytkowników Somfy Biznes.

4.2.        Prezentacja zawiera w szczególności proponowaną cenę netto produktu, krótki opis produktu oraz grafikę prezentującą przybliżony wygląd produktu.

4.3.        Informacje na temat produktów nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

4.4.        Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii.

4.5.        W zależności od posiadanych uprawnień Konta Somfy Biznes, Użytkownik może być informowany przez Somfy o możliwych zniżkach

4.6.        Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Katalogu Marketingowym były aktualne.

4.7.        Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych prezentowanych w Katalogu Marketingowym, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione.

4.8.        Użytkownik pragnący wykorzystać zdjęcia, grafiki, oznaczenia, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne elementy graficzne prezentowane w Katalogu Marketingowym powinien zgłosić swoją prośbę do Somfy za pomocą e-mail pod adresem biuro@somfy.pl

4.9.        Użytkownik ma możliwość złożenia zapytania o dostępność produktów prezentowanych w Katalogu Marketingowym oraz ich ewentualnego zamówienia, o ile są one dostępne i znajdują się w ofercie Somfy, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Somfy Biznes.

 

5.    Szkolenia

5.1.  Usługa Szkolenia polega na udostępnieniu Użytkownikowi listy szkoleń prowadzonych przez Somfy oraz szkoleń organizowanych przez Somfy, prowadzonych przez uprawnione podmioty trzecie.

5.2.  Informacje szczegółowe dotyczące przeprowadzanych lub organizowanych szkoleń są określane przez Somfy i udostępniane na stronie internetowej Somfy Biznes lub poprzez kontakt z Somfy za pomocą e-mail pod adresem biuro@somfy.pl.

5.3.  Prezentowana lista szkoleń ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

5.4.  Somfy zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia lub organizowania wszystkich lub niektórych szkoleń według własnego uznania.

5.5.  Użytkownik pragnący wziąć udział w szkoleniu powinien zgłosić swoją prośbę za pomocą e-mail na adres biuro@somfy.pl.

5.6.  Somfy poinformuje użytkownika zgłaszającego chęć wzięcia udziału szkolenia o warunkach i zasadach dotyczących wybranego szkolenia.

5.7.  Szkolenia prowadzone przez Somfy są bezpłatne.

5.8.  Szkolenia organizowane przez Somfy, a prowadzone przez uprawnione podmioty trzecie, mogą być związane z obowiązkiem poniesienia opłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w przypadku wyboru takiego szkolenia.

5.9.  Somfy nie odpowiada za jakość szkoleń prowadzonych przez podmioty trzecie.

 

6.    Do pobrania

6.1.  Usługa Do pobrania polega na udostępnieniu Użytkownikowi plików zawierających materiały związane z działalnością Somfy lub podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.

6.2.  Usługa Do pobrania daje użytkownikowi możliwość ściągnięcia wybranych plików na własne urządzenie elektroniczne, pozwalające na zapis informacji.

6.3.  Udostępniane pliki w usłudze Do pobrania są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników i mają charakter informacyjny.

6.4.  Użytkownik wykorzystuje informacje udostępnione w plikach, w szczególności cechy produktów, wymiary, wymagania i specyfikacje techniczne, na własną odpowiedzialność, o ile nie zaznaczono inaczej.

6.5.  Somfy dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w udostępnianych plikach były aktualne i zgodne z dostępną Somfy wiedzą.

6.6.  Wykorzystywanie przez Użytkownika zdjęć, grafik, oznaczeń, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych elementów graficznych lub elementów podlegających ochronie prawnej, zawartych w udostępnianych plikach w usłudze Do pobrania, bez wyraźnej zgody Somfy, jest zabronione.

6.7.  Somfy zastrzega sobie prawo selekcji udostępnianych Użytkownikowi plików w usłudze Do pobrania w zależności od posiadanych przez niego uprawnień, przypisanych do jego Konta Somfy Biznes.

6.8.  Somfy zastrzega sobie prawo dodawania, usuwania, zmiany treści udostępnianych plików bez informowania o tym Użytkownika.

6.9.  Somfy dba o przestrzeganie praw do własności intelektualnej. Każdy z Użytkowników w przypadku stwierdzenia naruszania praw jakichkolwiek podmiotów do udostępnianych przez Somfy treści jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Somfy za pomocą e-mail pod adresem biuro@somfy.pl.

 

V. Własność intelektualna

 1. Somfy Biznes oraz wszelkie treści w nim zawarte, w tym, znaki towarowe, bazy danych, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do znaków towarowych, oznaczeń, grafik, motywów wyróżniających oraz baz danych udostępnionych w Somfy Biznes przysługują Somfy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Somfy prezentuje w Somfy Biznes, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z treści lub baz danych udostępnionych w Somfy Biznes Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Somfy Biznes lub jego części lub treści zamieszczonych w Somfy Biznes lub ich części, bez uprzedniej zgody Somfy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, bez uprzedniej zgody Somfy.
 5. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Somfy Biznes Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe treści są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby treści mogły być udostępniane w Somfy Biznes i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma zamieszczonych przez niego treści nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

 

VI. Prawa i obowiązki Użytkowników

1.    Korzystając z Somfy Biznes, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2.    Użytkownik bez wyraźnej zgody Somfy nie może udostępniać jego Konta Somfy Biznes osobom trzecim.

3.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4.    Zakazane jest wykorzystywanie Somfy Biznes w sposób bezprawny, w szczególności w sposób działający na szkodę Somfy i podmiotów współpracujących z Somfy na podstawie umów cywilnoprawnych.

5.    Somfy jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Somfy Biznes lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:

a.    naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w związku z korzystaniem z Somfy Biznes, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych zawartych w oddzielnych dokumentach stanowiących część Regulaminu,

b.    w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Somfy, podmiotów współpracujących z Somfy lub innych Użytkowników lub innych osób związanych z Somfy,

c.    w momencie zaprzestania współpracy z Użytkownikiem,

d.    w pozostałych przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

VII. Odpowiedzialność Somfy

 1. Somfy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Somfy Biznes, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu funkcji i usług udostępnianych Użytkownikom w Somfy Biznes,
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2.    Somfy nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Somfy Biznes w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3.    Somfy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Somfy.
 2. Regulamin jest dostępnych do wglądu dla wszystkich użytkowników i odwiedzających Somfy Biznes, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce każdej strony internetowej będącej częścią Somfy Biznes.
 3. Wszelkie uwagi w zakresie Regulamin należy kierować listownie na adres siedziby Somfy, bądź za pomocą e-mail na adres biuro@somfy.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 5. Somfy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Somfy Biznes w każdym czasie, informując o tym użytkowników na głównej stronie Somfy Biznes w sekcji Aktualności.
 6. Wszystkie zmiany Regulaminu Somfy Biznes będą obowiązywały od momentu opublikowania w Somfy Biznes.
 7. Użytkownik korzystając w dalszym ciągu z Somfy Biznes po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu Somfy Biznes potwierdza wyrażoną wcześniej zgodę, co do jego postanowień.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Somfy Biznes.

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2012 roku

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Somfy Biznes
www.somfybiznes.pl
– Warszawa, dnia 30 lipca 2012 roku

Ochrona Państwa prywatności w czasie korzystania z Somfy Biznes jest dla nas priorytetowym zadaniem. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szanowanie zaufania, którym zostaliśmy przez Państwa obdarzeni. Polityka Prywatności Somfy Biznes ma na celu zapewnienie pełnej przejrzystości wszelkich czynności Somfy, które dotyczą gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych wprowadzanych przez użytkowników Somfy Biznes.

Niniejszy dokument określa zasady, sposób i cel gromadzenia przez nas informacji wprowadzanych i udostępnianych przez Państwa na stronach internetowych Somfy Biznes. Somfy Biznes jest portalem nieustannie rozwijanym, do którego dodajemy nowe funkcje i strony internetowe. Polityka Prywatności Somfy Biznes obejmuje wszystkie strony internetowe i funkcje aktualnie dostępne w Somfy Biznes, jak również ma zastosowanie do wszelkich stron internetowych i funkcji dodanych przez nas do Somfy Biznes w przyszłości.

W dokumencie stosowane są pojęcia zdefiniowane w Regulaminie Somfy Biznes, który jest dostępny do wglądu poprzez odnośnik zamieszczony w stopce każdej strony internetowej będącej częścią Somfy Biznes. Inne serwisy internetowe lub strony internetowe udostępnianie przez Somfy, nie będące częścią Somfy Biznes, posiadają odmienne polityki prywatności i nie są objęte postanowieniami Polityki Prywatności Somfy Biznes.

Polityka Prywatności Somfy Biznes jest częścią Regulaminu Somfy Biznes. Użytkownik korzystając z Somfy Biznes potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Somfy Biznes i akceptuje wszelkie zawarte w niej postanowienia. Somfy Biznes może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, nie będących częścią lub jednostką organizacyjną Somfy, które posiadają odrębną politykę prywatności. Somfy nie odpowiada za postanowienia podmiotów trzecich, co do ich polityki prywatności i zasad, sposobu oraz celu gromadzenia i / lub przetwarzania danych, w tym danych osobowych.

Jeżeli dostrzeżecie Państwo uchybienia w stosowaniu Polityki Prywatności Somfy Biznes uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt z nami poprzez e-mail pod adresem biuro@somfy.pl.

Polityka Prywatności Somfy Biznes określa:

 • sposób i tryb pozyskiwania danych,
 • rodzaj danych i cel ich gromadzenia,
 • sposoby wykorzystywania zgromadzonych danych,
 • możliwości dostępu do, aktualizacji, zmiany lub usunięcia własnych danych użytkownika, które zostały zgromadzone,
 • stosowane technologie podczas gromadzeniach danych,
 • informacje o administratorze danych,
 • zastrzeżenia, co do gromadzonych danych.

 

I. Sposób i tryb pozyskiwania danych

Użytkownicy posiadający aktywne konto w Somfy Biznes dobrowolnie wprowadzają dane, w ramach wypełniania formularzy, kierowania pytań lub korzystania z wszelkich innych interaktywnych części Somfy Biznes, które to dane w rozumieniu obowiązującego prawa mogą stanowić dane osobowe, podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Somfy gromadzi dane, które użytkownik wprowadza do Somfy Biznes za pomocą dostępnych formularzy i funkcji interaktywnych. Wprowadzenie jakichkolwiek danych / informacji / wiadomości przez użytkowników Somfy Biznes jest w pełni dobrowolne i odbywa się w celu prawidłowego działania Somfy Biznes, w szczególności:

 • informowania o przeprowadzonych przez Somfy badaniach marketingowych, kampaniach reklamowych, informacyjnych oraz innych czynnościach lub dokumentach udostępnianych użytkownikom Portalu Somfy,
 • realizowania programów lojalnościowych Somfy, pozyskiwania informacji o jakości usług świadczonych przez Somfy oraz podmioty współpracujące,
 • wyświetlania materiałów promocyjnych: katalogów produktów Somfy, szkoleń, itp.,
 • prawidłowej realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z użytkownikami Somfy Biznes, jak również świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych dokumentach.

 

II. Rodzaje danych i cel ich gromadzenia

Somfy może gromadzić następujące dane użytkowników Somfy Biznes:

 • w celu stworzenia wirtualnej wizytówki / profilu użytkownika oraz realizacji obowiązujących umów cywilnoprawnych, przyjętych zleceń i świadczonych usług: firmę użytkownika lub jego imię i nazwisko, adres miejsca świadczenia usług lub miejsca zamieszkania, opis prowadzonej działalności, godziny otwarcia, adres witryny internetowej, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, posiadane uprawnienia, certyfikaty, pozwolenia lub zaświadczenia, elementy graficzne związane z lub promujące prowadzoną działalnością,
 • w celu rozwijania dostępnych funkcji Somfy Biznes oraz zapewnienia ich prawidłowego działania: rodzaj przeglądarki internetowej, komputera, systemu operacyjnego, z których korzysta użytkownik, jak również „mapę kliknięć" użytkownika w Somfy Biznes, czas spędzony przez użytkownika na stronach Somfy Biznes, adres e-mail oraz inne statystyczne dane uniemożliwiającą identyfikacje użytkownika,
 • w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Somfy Biznes: adres IP komputera, z którego nastąpiło zalogowanie na konto Somfy Biznes, czas logowania, częstotliwość logowania oraz inne dane statystyczne, pozwalające usprawnić działanie Somfy Biznes,

 

III. Sposoby wykorzystywania zgromadzonych danych

Somfy może używać zgromadzonych danych, aby kontaktować się z użytkownikiem w celu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z Somfy Biznes, jak również w celu informowania go o nowych funkcjach, stronach internetowych, promocjach i programach dostępnych w Somfy Biznes. Istnieje możliwość wycofania zgody na kontakt z użytkownikiem poprzez inne sposoby komunikacji niż Somfy Biznes.

W przypadku danych osobowych Somfy nie udostępnia gromadzonych informacji podmiotom trzecim poza przypadkiem, kiedy użytkownik wprost wyrazi na to zgodę i wyjątkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Somfy nie udostępnia pozostałych gromadzonych danych podmiotom trzecim poza następującymi przypadkami:

 • użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie jego danych,
 • udostępnienie danych jest niezbędne do realizacji zlecenia / zapytania użytkownika, którego te dane dotyczą lub usług świadczonych przez Somfy,
 • organy wymiaru sprawiedliwości, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zażądają tych danych,
 • udostępnianie danych odbywa się w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, partnerskich, w których dobrowolny udział bierze użytkownik.

 

IV. Możliwości dostępu do, aktualizacji, zmiany lub usunięcia własnych danych użytkownika, które zostały zgromadzone

Użytkownik Somfy Biznes może uzyskać dostęp do jego danych, zgromadzonych przez Somfy, przyporządkowanych do jego konta Somfy Biznes, jak również aktualizować i poprawiać dotyczące go dane, które zostały zgromadzone przez Somfy. W celu uzyskania dostępu do Państwa danych uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez e-mail pod adresem biuro@somfy.pl. Dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z Somfy Biznes nie podlegają udostępnianiu, o ile nie stanowią danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia dotyczących go danych, zgromadzonych przez Somfy, o ile nie narusza to zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych. Zgromadzone przez Somfy dane osobowe podlegają bezwzględnemu usunięciu na każde żądanie użytkownika.

W celu zgłoszenia żądania usunięcia danych użytkownika należy skutecznie doręczyć nam Państwa żądanie, zamieszczając informacje pozwalające na identyfikacje użytkownika, przypisanego użytkownikowi Konta Somfy Biznes i potwierdzenie jego uprawnienia do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

 

V. Stosowane technologie podczas gromadzeniach danych

Somfy korzysta z technologii „Cookies" w celu przyporządkowania sesji każdemu zalogowanemu użytkownikowi oraz identyfikacji komputera przy ponownym logowaniu.

„Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze zawierające między innymi nr sesji użytkownika, dane do obsługi systemu logowania, oraz inne dane niezbędne do prawidłowego udostępniania treści zawartych w Somfy Biznes. Somfy nie wykorzystuje „Cookies" do śledzenia aktywności użytkowników poza Somfy Biznes lub naruszania ich prywatności. Somfy może korzystać z innych technologii pozyskiwania danych statystycznych, dotyczących użytkowania Somfy Biznes, nie będących danymi osobowymi.

„Cookies" są ustawiane przy zalogowaniu i wylogowaniu z Somfy Biznes. „Cookies" w żaden sposób nie wpływają na sposób działania urządzenia elektronicznego użytkownika, z którego korzysta w czasie dostępu do Somfy Biznes. „Cookies" nie służą identyfikacji użytkowników.

 

VI. Informacje o administratorze danych

Administratorem gromadzonych danych (również danych osobowych, jeżeli zachodzi taki przypadek) jest Somfy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-228) przy ul. Marywilska 34 J, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016533.

 

VII. Zastrzeżenia, co do gromadzonych danych

Somfy zastrzega sobie prawo wyłączenia części lub wszystkich dostępnych funkcji Somfy Biznes, jeżeli użytkownik zażądał usunięcia jego danych lub wprowadził nieprawdziwe / błędne dane, a brak tych danych uniemożliwia poprawne działanie Somfy Biznes, w tym realizacje świadczonych przez Somfy usług, promocji o programów dotyczących użytkownika.

Somfy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Somfy Biznes w każdym czasie, informując o tym użytkowników na głównej stronie Somfy Biznes w sekcji Aktualności. Wszystkie zmiany Polityki Prywatności Somfy Biznes będą obowiązywały od momentu opublikowania w Somfy Biznes. Użytkownik korzystając w dalszym ciągu z Somfy Biznes po uzyskaniu informacji o zmianie Polityki Prywatności Somfy Biznes potwierdza wyrażoną wcześniej zgodę, co do jej postanowień. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Polityce Prywatności Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Somfy Biznes.

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2012 roku